پیروز بشردوست

پیروز بشردوست

مربى رسمى فدراسيون پرورش اندام جمهورى اسلامى ايران از سال ١٣٨٧ 
آموزش ديده طراحى حركات اصلاحى